top of page
White Branch

 לחיות מתוך
התבוננות והקשבה

מדריך ללמידה אישית
כולל הסברים, שאלות לתרגול
הצעה ליצירת לוח חזון אישי

ושלוש מדיטציות כתובות

חזית-המדריך-להקשיב-אל-הקול-הפנימי-לכפתור

מדריך במתנה

bottom of page